adres

Adres:

ul. Walecki 1

45-586 OPOLE

Teren zieleni przy firmie 4

Założenia koncepcyjne :

 • stworzenie terenu o przeznaczeniu rekreacyjno- wypoczynkowym , ale także o wysokim stopniu atrakcyjności, identyfikowanym z uczelnią – Politechniką Opolską;
 • stworzenie możliwości korzystania z dużej powierzchni trawnika w warunkach komfortowych;
 • izolacja od strony ruchliwej i głośnej ulicy Oleskiej oraz Mikołajczyka;
 • wykorzystanie istniejącej zieleni ze szczególnym uwzględnieniem walorów dekoracyjnych i użytkowych poszczególnych grup czy egzemplarzy;
 • dostosowanie koncepcji do istniejącego już układu rabat od strony ulicy Mikołajczyka i włączenie go w projekt zagospodarowania całego terenu zieleni;
 • zastosowanie takich materiałów które w najmniejszym stopniu będą podatne na zniszczenie czy kradzież;
 • zastosowanie takich układów które uwzględniają utworzone przez użytkowników szlaki komunikacyjne w obrębie terenu zieleni;
 • dobór materiału roślinnego oparty na wymaganiach środowiskowych (zasadowy odczyn gleby, nasłonecznienie, silne wiatry od str. zachodniej i południowo- zachodniej);
 • identyfikacja miejsca oraz kojarzenie z Uczelnią poprzez umieszczone w widocznym miejscu masztów z logo;
 • stworzenie możliwości organizacji uroczystości czy targów na omawianym terenie zieleni;
 • zastosowanie małej architektury (siedziska, ławki);
 • odgrodzenie (izolacyjna zieleń wysoka) od strony dyskontu spożywczego w celu wyznaczenia optycznych oraz subiektywnych granic wnętrza krajobrazowego;